Bir Yahudii?galciyi öldürdü?ü iddias?yla suçlanan Filistinlileri yakalama çal??malar?ba?lat?lm??t?.

?srail ordusunun Çar?amba ak?am? ba?latt??? operasyonununolumsuz sonuçland??? aç?kland?.?srail ordusunun Çar?amba ak?am? ba?latt???, birYahudi i?galciyi öldürme iddias?yla Filistinlileri yakalama operasyonuba?ar?s?zl?kla sonuçland??? bildirildi. Bat? ?eria’n?n kuzeyinde yer alan Ceninkentinde operasyon ba?lat?lm??t?.Filistinli askeri ve strateji uzman? Vas?fUreykat, yapt??? aç?klamada; ?srail bas?n?nda yer alan haberlerde arananlar?yakalama operasyonlar?n?n devam etti?inin verilmesi, Cenin operasyonunun nas?lba?ar?s?zl?kla sonuçland???n? gösteriyor dedi.BUOPERASYON KORKUTMA SENARYOSUNDAN ?BARETVas?f Ureykat, Cenin’de yap?lan operasyonunun veüç evin y?k?lmas? olay?n?n, ?srail’in Filistinlileri korkutma senaryosuoldu?unu dile getirdi. Askeri ve Strateji uzman? Ureykat, ?srail’in buoperasyonlarla kendi halk?na mesaj verdi?ini aktard?.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Ueykat; ?srail cayd?r?c?gücünü korudu?unun mesaj?n? halk?na verdi?ini belirterek bunun ise hiçbir?ekilde gerçe?i yans?tmad???n? ifade etti.?srail uzman? olan ?mam Ebu Avvad da yapt??? aç?klamadaCenin operasyonu esnas?nda bir ?srail askerinin yaralanmas?n?n ?srailistihbarat te?kilat?n?n eksikli?ini gösterdi?ini söyledi. Avvad; yap?lan operasyonlar?n?nba?ar?s?zl???n?n, hedef al?nan Filistinlilerinin ba?ar?s? say?laca??n? aktard?.OPERASYON?SRA?L BASININDA YER BULDU?srail bas?n?, ordunun Nablus sald?r?s?n?düzenleyen a?a yönelik operasyonun ba?ar?s?zl?kla sonuçland???n? ve Cenin’deöldürülen Filistinli gencin Nablus sald?r?s?n? düzenleyen ki?inin olmad???n?,onun yard?mc?s?n?n oldu?unu aktard?. ?srail askerleri geni? çapl? operasyonunudün itibariyle bitirerek geri çekildi.Cenin’in bat?s?nda VadiBirkin bölgesinde ç?kan olaylarda 22 ya??ndaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar’?n?srail askerleri taraf?ndan ?ehit edildi?i bildirildi.