Capitolul 1.Prezentarea Societ??ii Comerciale, a tehnologiilor WWW ?i a comer?ului online1.1.1. PrezentareaSociet??ii Comerciale Graphics Boutique S.R.L.

Denumirea ?i adresa societ??ii:S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. Adresa sediului:  str.Abc, nr. 1, sect.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

1, Mun.Bucure?ti Înregistrare:  • Oficiul Na?ional al Registrului Comer?ului:J11/2222/2018  • CUI RO 12345678  • CAEN 1234   Form? juridic? de constituire:  Societatea Comercial? GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L.estepersoan? juridic? român?, având forma juridic? de societate cu r?spunderelimitat?. Obiectul principal de activitateal S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L este comer? cu am?nuntul altor bunuri noi, potrivitdatelor con?inute în Certificatul de înregistrare a firmei.S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.

R.L.efectueaz? lucr?ri de grafic? la comand?, template-uri generale ?i material promo?ionale.

Societatea Comercial? GRAPHICSBOUTIQUE S.R.L. este o societate tân?r?, anul înfiin??rii acesteia  fiind 2018. Societatea ?i-a începutactivitatea cu lucr?ri la un nivel mic, dar datorit? calit??ii ?i seriozit??iicu care au fost tratate angajamentele contractuale, firma ?i cerin?ele au evoluatrapid.Firma posed? o capacitate de a seadapta cu rapiditate cerin?elor aflate într-o continu? schimbare,   aleclien?ilor, dar ?i ale pie?ei serviciilor din domeniul comer?ului online. Acestlucru  a dat posibilitatea contract?riide lucr?ri cu un grad sporit de dificultate, utilizând materiale ?i tehnologiinoi.

S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. sepoate considera o firm? dinamic?, ner?bd?toare s? î?i consolideze pozi?ia pesegmentul de pia?? în care ac?ioneaz?, mul?umirea clien?ilor fiind scopulprimordial.

Din punct de vedere alechipamentelor tehnice, S.C. GRAPHICS BOUTIQUE S.R.L. dispune atât de utilaje,echipamente specifice activit??ii desf??urate cât ?i de o infrastructur? cepermite dezvoltarea ?i finalizarea proiectelor solicitate .