Bitkisel steroller kolesterolü dü?ürüyor  !!!  Bitkisel steroller nedir?  Bitkiselsteroller; zeytinya??, soya ya??, m?s?rözü ya?? gibi bitkisel ya?lar, f?nd?k,ceviz, badem ,elma,incir gibi ya?l? tohumlar, tah?llar, kuru baklagiller, sebzeve meyvelerde do?al olarak bulunur. Ara?t?rmalar 200 çe?itten fazla sterololdu?unu göstermektedir. Etki mekanizmas??Bitkisel steroller yap?sal olarak kolesterole benzemektedir. Kolesterolünemilebilmesi için, çözünebilir formunda olmas? gerekmektedir.

Bitkiselsteroller, barsaklardan kolesterol emilimini azaltarak, total ve LDL (kötühuylu kolesterolü) kolesterolü dü?ürmeye yard?mc? olurlar. Sterollerin kanlipitleri üstündeki etkilerini inceleyen çal??malarda, kolesterol seviyeleriyüksek olan ki?ilerde statin türevi ilaçlar kullan?lmadan tek ba??na bitkiselsteroller kullan?larak LDL (kötü huylu kolesterol) seviyelerinin %14 oran?ndadü?tü?ü bulunmu?tur.Gereksinim ne kadar?Diyetin yan? s?ra birçok faktör kolesterol düzeylerimizi etkilemektedir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bunlargenetik faktörlrer, ya?, cinsiyet, beslenme al??kanl?klar?, vücut a??rl??? ve?ekli, fiziksel aktivite düzeyidir. Yap?lan bir çok çal??ma günde 2-2.5 gram bitkisel steroltüketildi?inde kolesterol seviyesinin %10 oran?nda azald???n? göstermektedir vekalp-damar hastal?klar?na yakalanma riskini %25-50’ye varan oranda azalmasa?lamaktad?r. Bitkisel steroller, LDL kolesterolde %15’lik azalmasa?lamaktad?r. HDL ve trigliseridler kolesterol üzerinde ise çok az etkigöstermekte ya da hiç göstermemektedir. Günde 2.5 gram?n üzerindeki bitkiselsterol tüketiminin ise, kolesterolü dü?ürmeye ek bir katk?s? olmamaktad?r.

Biz günlük diyetimizde ne kadar al?yoruz?Günlük beslenmemizde, besinlerden al?nan ortalama bitkisel sterol miktar?farkl? popülasyonlarda günde 0.2- 0.3 gram civar?ndad?r. Vejetaryanlarda   rakam 0.

6- 0.8 grama kadar ç?kmaktad?r. Günde 2 gram(önerilen miktar) bitkisel sterol alabilmek için; (her biri 100 gramdanhesaplanm??t?r)432 domates148 elma74 dilim tah?ll? ekmek,  tüketmek gerekmektedir.Bu miktarlar? tüketmek kolay kolay mümkün olmayaca?? için zenginle?tirilmi?ürünler tercih edilebilir.Kolesterol dü?ürücü ilaçlar yerine kullan?labilir mi?Bitkisel sterollerle zenginle?tirilmi?ürünler, kolesterolden fakir ve kalp koruyucu diyetin parças? olarak tüketilebilirler ancak ilaçlar?n yerinegeçemeyece?i unutulmamal?d?r. Doktorunuza dan??madan kulland???n?z ilaçlar?b?rakmay?n?z kolesterolünüz yüksek ise mutlaka hekime ba?vurunuz.

                                 KOLESTEROLÜ DÜ?ÜRMEK VE   KALP SA?LI?INIKORUMAK ?Ç?N BUNLAR YA?AM  TARZINIZ OLSUNGünlüktoplam ya? tüketiminizi  azalt?n. Ancak,  bitkisel s?v? ya?lar?yeteri kadar tüketti?iniz bir tablo ile sa?layabilirsiniz.-      Zeytinya??:Zeytinya?? içerdi?i ya? asitleri aç?s?ndan oldukça yararl?d?r,  tekli doymam?? ya? asidi olan oleik asit kötü kolesterolü dü?ürürken iyikolesterolü yükseltir.-      Haftada3 gün k?rm?z? et 4 gün beyaz et tüketin .Ancak et miktarlar?na ve pi?irmetekniklerine dikkat edin.-      Bal?kya??  ,iyi kolesterolü yükseltirken ,kötükolesterolün ön maddesi olan trigliseridleri dü?ürmektedir.

Bal?ktaki ya?larkalpteki ritim bozukluklar?n? önlemekte ,kan hücrelerinin birbirine yap??mas?n?ve p?ht?la?mada rol oynayan fibrinojen adl? maddeyi azaltmaktad?r.-      Günlükpeynir süt.yo?urt tüketiminize mutlaka dikkat edin.Peynir süt  veyo?urdu az ya?l? olan  g?dalardan seçin. –      Yumurtay?haftada 1-2 kez yiyin.Pi?irme ?ekli olarak ha?lama ,ya?s?z tavada omlet olarak belirleyin.

–      Meyveve sebze gibi antioksidanlar yönünden zengin besinleri bol tüketin .Bu meyve vesebzeleri kabuklar? ile yenilenleri mutlaka kabuklu olarak tüketin.-      Sar?msakbol miktarda potasyum ,fosfor,selenyum ,Ave C vitaminleri ile 75 farkl?kükürtlü madde içerir.Kan damarlar?n? geni?letmekte ve kan?n p?ht?la?mayetene?ini azaltmakta ,böylece damar t?kanmas?n? önlemektedir.

–      ?yibir bitkisel protein ve lif kayna?? olan   kurubaklagilleri yeterikadar tüketin Kurufasulye ,nohut, mercimek,börülce ,ve barbunya hem çokbesleyicidir,hemde kalp hastal?klar? ve kanserden  koruyucu maddeleriçermektedir.Bu koruyucu maddelerden biri diyet lifidir.Diyet lifinin yüksek tansiyonuv e kötü kolesterolü  dü?ürdü?ü ,kan ?ekerinin yükselmesini,kab?zl??? ve kal?n ba??rsak kanserini önledi?i belirlenmi?tir.-      Kuruyemi?lerözellikle kalp hastal?klar?n?n önlenmesinde önemli etkilere sahip besin  maddeleridir.-      Dahaönceleri ya?l? olduklar? için kalbe zararl? san?lan yerf?st???,ceviz,badem,f?nd?k ,f?st?k,ay ve kabak çekirdekleri gibi çerezlerin yap?lançal??malarla kalbi koruyucu maddeler içerdikleri  bulunmu?tur.             Kuruyemi?lerde bulunan tekli ve çoklu doymam?? ya? asitleri ve bitkisel sterollerkolesterolü dü?ürür .Ceviziçerisinde  aynen   bal?kta bulunan kalbi koruyucu omega -3ya? asitlerini içermektedir.

kilo problemi olmayan veya kilo problemi olanbireylerde ölçülü miktarda ceviz tükettiklerinde kalp sa?l??? aç?s?ndanolumlu etkileri elde etmi? olurlar. –      Günlük?eker ve ?ekerli g?da tüketiminizi kontrol alt?nda tutun.Fazla miktardatüketilen ?eker reçel ,bal vb  besinler kan kolesterolünüzünartmas?na sebep olacakt?r.-      Posabir di?er ad?yla diyet lifi tüketiminizi artt?r?n (Kuru baklagiller,tah?llar,meyve ve sebzeler iyi lif kayna??d?r) Günlük 25-30 gr civar?nda liftüketimi hem kolesterolün dü?mesine hem kan ?ekeri kontrolünü,hem de kilo kontrolüneyard?mc? olacakt?r.

–      -Bu?dayve pirinç kepe?inin de kolesterol ve tansiyon dü?ürücü etkisi yine yap?lançal??malarla tespit edilmi?tir.