Bo?aziçi Üniversitesi
ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???n?n beraber yürüttü?ü projede KOB?’ler
ile beraber, teknoloji ve sanayi firmalar?na ortakla?a e?itim verecekler.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanl???, Bo?aziçi Üniversitesi’nin
de aralar?nda bulundu?u on ara?t?rma üniversitesi ve be? aday üniversite bünyesindeki
e?itim merkezlerindeki, Ar-Ge, bilgi teknolojileri, inovasyon yönetimi
e?itimlerine ba?lanacak.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan? Faruk Özlü, Sanayi 4.0′?n
etkisiyle tüm dünyada teknoloji yar???n?n h?zland???n?, Türkiye’nin teknoloji
yar???n?n gerisinde kalmayaca??n? tam tersi öncüsü olaca??n? ifade etti. Yap?lan
bu i?birli?inin temel hedefinin insan kayna?? yeti?tirmek oldu?unu söyledi.

Bakan Faruk Özlü, konu?mas?n?n devam?nda h?zla de?i?en ve
her gün teknolojinin farkl? boyutlarda de?i?ti?ini ve bu durumun insan kayna??
politikalar?n? da kökünden de?i?tirdi?ini belirtti. Konu?mas?na devam eden
Faruk Özlü, Türkiye’nin bilim, sanayi ve teknolojide s?çramay? kendi kaynaklar?yla
yapabilece?ini belirtti ve üniversitelerin insan kayna??n? besleyen en önemli
kurumlar olduklar?n? vurgulad?.

KOB? ölçe?indeki firma mensuplar?n?n da bu verilecek
e?itimlerden faydalanmalar?n? isteyen Özlü, yapm?? oldu?umuz bu görü?meler
sonucunda e?itim bedelinin yüzde ellisini KOSGEB’in kar??lamas? hususunu
gündemimize ald?k. Bütün özel sektör Ar-Ge ve tasar?m merkezlerini, teknoloji
geli?tirme bölgelerindeki firmalar?m?z? ve KOB?’lerimizi, bu önemli destek ve
e?itim program?na ça??rd?klar?n? ifade etti.

Bakan Faruk Özlü, ileri teknoloji ile katma de?er
yarat?labilece?ini, e?itimden ba?layarak yepyeni bir Ar-Ge ve inovasyon stratejisi
olu?turacaklar?n? ve Türk mucizesini olu?turacaklar?n? ifade etti.