Cahit S?tk? Taranc? taraf?ndan 1946 y?l?nda yaz?lm?? olan “Otuz Be? Ya?” ?iirinin konusu ya?lanman?n getirdi?i de?i?ikliklere al??amamad?r. Temas? ise ölüm korkusudur. ?air, vezin ve kafiyeden kopmam??t?r ama serbest ölçülü ?iirin daha güzel oldu?u dü?üncesine sahiptir.  ?iirde birçok söz sanat?na yer verilmi?tir, ak?c? ve sade bir üslubu vard?r. ?iir ki?isinin kimli?inden bahsedilmemi?tir. ?air ölüm hakk?ndaki duygular?n? ifade etti?i için lirik yap?l? bir ?iirdir.      Otuz Be? Ya? ?iiri 5 bentten olu?mu?tur yani 35 m?srad?r. Bu tercih ?iirin ad? ve içeri?i ile do?rudan ili?kilidir. ?iir 11’li hece ölçüsüyle yaz?lm??t?r. ababa çapraz uyak örgüsü kullan?lm??t?r.  Uyak ?emas? birinci bent için -ün: tam uyak -er: tam uyakt?r. ?kinci bent için ise -üz: tam uyak, -ar: tam uyakt?r. Üçüncü bent için -an: tam uyak, -am: tam uyakt?r. Dördüncü bent için -?m?z: redif, -ir: tam uyak, -k: yar?m uyakt?r. Be?inci bent için -m??: redif, -ar:tam kafiye,  oldu?unu: redif, -ert: zengin kafiyedir Alt?nc? bent için -ar: tam kafiye, -im: tam kafiyedir. Son olarak yedinci bentte -?nda: redif, -a?: tam uyak, olacak: redif, -?n: tam uyak ?eklindedir. . ?iirde -a sesinin s?k kullan?lmas?yla olu?turulmu? asonans; -n ünsüz harfinin s?k kullan?lmas?yla olu?turulmu? aliterasyon vard?r. Bunlar ?iirin ahengine katk?da bulunmu?tur. ?iir ki?isi içinde bulundu?u durumdan bahsetti?i için isim cümlelerine s?kl?kla yer verilmi?tir   ?iirde birçok edebi sanata yer verilmi?tir. “Dante gibi ortas?nday?z ömrün” derken te?bih(benzetme) sanat?ndan yararlan?lm??t?r. ?iir ki?isi kendini ünlü ?talyan ?air Dante Alighieri’ye benzetmi?tir. “?akaklar?ma kar m? ya?d?, ne var?” m?sras?nda ?akaklardaki beyazl?k kara benzetilmi?tir. Ancak benzeyen kullan?lmam??t?r dolay?s?yla bu aç?k istiare örne?idir. “Delikanl? ça??m?zdaki cevher” k?sm?nda yine istiare kullan?lm??t?r. ?iir ki?isi “Benim mi Allah’?m bu çizgili yüz?” derken kendi kendisine soru sormaktad?r. Bu yüzden burada istifham vard?r. “?akaklar?ma kar m? ya?d? ne var?” derken ?iir ki?isi kar kelimesini saçlar?ndaki beyazl?klar? belirtmek için kullanm??t?r. Göz alt? morluklar?, saç beyazlamalar? ve yüz çizgileri ya?lanman?n sonuçlar?d?r. Yani bu sözcükler ya?lanmay? ça?r??t?rmak için kullan?lm??t?r. “Bir namazl?k saltanat?n olacak,” cümlesindeki saltanat ömrü ifade etmektedir. “Taht misali o musalla ta??nda.” derken taht kelimesi tabutu ça?r??t?rmaktad?r.     ?lk bentte ?iir ki?isinin otuz be? ya?? yolun yar?s? olarak tan?mlamas? ünlü ?talyan ?air Dante Alighieri’ye yap?lan bir göndermedir. Çünkü Dante, otuz be? ya??ndayken ona ün kazand?ran eserini “?lahi Komedya”y? yazmaya ba?lam??t?r. Ayr?ca ?iir ki?isi zaman?n durdurulamaz olu?undan yak?nm??t?r. ?kinci bentte ?iir ki?isi olaylar?n gerçekli?ini kavramaya ba?lam??t?r. Kendisinin ya?lanmas?ndan endi?e duymaktad?r. Cevab?n? bildi?i sorular? kendisine sorarak ?a?k?nl???n? dile getirmi?tir. Gerçeklerden rahats?z olan ?iir ki?isi onlar? yans?tan aynalara da k?zg?nd?r ve aynalar? dü?man olarak gösterir. Burada ki?ile?tirme sanat?ndan yararlan?lm??t?r. ?iir ki?isi üçüncü bentte hem fiziksel hem ruhsal olarak de?i?ti?inin fark?ndad?r. Eski foto?raflara bakt???nda kendini tan?yamaz. Eski günlerine özlem duymaktad?r. Dördüncü bentte yaln?zl???n? aç?kca dile getirmi?tir ?iir ki?isi. ?lk a?k?yla olan an?lar?n? dahi hat?rlam?yordur. Yan?nda arkada?lar? yoktur art?k. Be?inci bentte ?iir ki?isi olaylara karamsar yakla??r. Gençli?in verdi?i canl?l?kla olaylar? hep tozpembe görmü?tür ama otuz be? ya??na geldi?inde gerçekleri görmeye ba?lar. Alt?nc? bentte ?iir ki?isi sonbahar ay?ndad?r. Sonbahar mevsimi ayr?l???n ve hüznün temsilcisidir. Ölüm ayr?l?kt?r ve bu m?sralarda ölüm iyice yakla?m??t?r. ?iir ki?isi son bentte olaylara dini aç?dan yakla?m??t?r. Her canl?n?n ölümü tadaca??n? ve bunun kaç?n?lmaz oldu?unu belirtmi?tir. Ölümün her an gelebilece?inden bahsetmi?tir. “Bir namazl?k saltanat?n olacak,” k?sm?nda ?iir ki?isi bir namazl?k derken ki?inin cenaze namaz?ndan bahsetmi?tir. Cenaze namaz?nda insanlar sanki padi?ah?n kar??s?ndaym??cas?na sayg? duru?unda dururlar. ?iir ki?isi bunu saltanata benzetir.      Otuz Be? Ya? ?iirinin konusu ya?lanman?n getirdi?i de?i?ikliklere al??amamad?r. ?iir ki?isi ya?lanmak hakk?nda karamsar fikirlere sahiptir. Hatta otuz be? ya??ndayken do?an bir günün bile mutluluk getirmeyece?ine inanmaktad?r. Yüzündeki k?r???kl?klara, göz alt?ndak? morluklara ve saçlar?ndaki beyazlara al??amaz ?iir ki?isi. Temas? ise ölüm korkusudur. Ancak ?iir ki?isi bu gerce?i son bentte kabullenmi?tir. ?iirin ba?l??? ile ?iir aras?nda do?rudan bir ili?ki vard?r. Olaylar ki?inin otuz be? ya??na girmesinden sonra geli?ir. ?iirde bireysel bir duygu ön plandad?r. Dolay?s?yla ?iirin türü liriktir. ?iir ki?isinin dü?ünceleri kendini aynada gördükten sonra ?ekillenir. Yani görme duyusu bu ?iirde öne ç?km??t?r.    Yolun yar?s?n? otuz be? ya? olarak tan?mlasa da Cahit S?tk? Taranc? k?rk alt? ya??nda vefat etmi?tir. Sanat için sanat anlay???n? benimsemi?tir. Ona göre ?iir kelimelerle güzel ?ekiller kurma sanat?d?r. ?iirlerinde genellikle ölüm korkusu temas? i?lenmi?tir. ?airin karamsarl??? ve hayata bak?? aç?s? yazd??? ?iirlerine yans?m??t?r. Ailesiyle ilgili baz? problemleri vard?r ve d?? görünü?ünü be?enmez. Tüm bu sebeplerden dolay? yaln?zd?r Cahit S?tk? Taranc?. Önce okula gitmek için ailesinden ayr?l?p ?stanbul’a gelmi?tir. Daha sonra üniversiteyi bitirmek için Paris’e… Memleket ve aile özlemi çekmi?tir.   Ölümden korkan yaln?z bir insan?n ya?lanmak olgusuyla ba? ba?a kald???nda akl?ndan geçirdiklerini kaleme alan Cahit S?tk? Taranc? “Otuz Be? Ya?” ?iiriyle edebiyat dünyas?nda çok önemli bir yere sahiptir. Ya?lanman?n fiziksel ve ruhsal aç?dan sonuçlar?n?n?n anlat?ld??? bu ?iirde birçok edebi sanat, imge ve yard?mc? duygu vard?r. Ya?lanma duygusunun  verdi?i yaln?zl?k hissi a??r basmaktad?r.