Do?du?umuz
anda kendimizi, önceden belirlenmi? toplumsal normlar ve de?erlerin oldu?u bir
dünyada buluyoruz. Dürtülerin olabildi?ince bast?r?lmaya çal???ld??? günümüz
dünyas?nda, “medeni” ad? alt?nda etik de?erlerin ?????nda insan?n temel arzular?
önemini kaybetmi?tir. William Golding’in “Sineklerin Tanr?s?” adl? yap?t?nda da
bu toplumsal de?erlerin var olmad??? ve kimsenin bilmedi?i bir adada çocuklar?n
medeniden vah?iye dönü?ümü anlat?lmaktad?r. Uçak kazas? sonucu ?ss?z bir adaya
dü?en bu çocuklar kendi dürtülerinin ve ya?amlar? boyunca ö?rendikleri etik
de?erler ve ö?retilerle çat??maktad?rlar. Yap?tta gösterildi?i üzere zaman?n en
medeni ülkesi olarak görülen ?ngiltere’de yeti?tirilen çocuklar?n ça?da? ve örnek
olacak davran??lar göstermeleri beklenmektedir. Adaya dü?tükleri anda demokrasi
uygulayarak ak?l ve mant???n yolunda gitmeye çal??salar da adada geçirdikleri
zaman içerisinde çocuklar?n ço?u kontrolü tamamen kaybetmi?tir. Adan?n liderleri
ve en büyükleri olan Jack ve Ralph üzerinden bu kutupla?ma çok net bir ?ekilde
gözlemlenebilmektedir.

 

Medeni dünyan?n
de?erlerinden kendini tamamen uzakla?t?ran ilk çocu?un Jack oldu?u
anla??lmaktad?r. Bir kilise korosu lideri olan Jack adada liderlik duygusunu en
çok gösteren karakterler aras?nda bulunmaktad?r. Yap?t?n ba??nda hiçbir
kar???kl??a neden olmamas?na ra?men yap?t?n devam?nda kutupla?malara sebep
olmu?tur ve ölümlere yol açm??t?r. Jack’in yap?t boyunca dönü?ümünün en bariz
karakter oldu?u söylenebilir. Bir kilise korosu liderinden vah?iye dönü?ümü çok
h?zl? bir ?ekilde gerçekle?mi?tir. Adada bulundu?u ilk andan itibaren kurallara
kar?? gelme ve heyecan arama arzusu oldu?u söylenebilir. Bu arzusunu adada
geçirdikleri zaman artt?kça daha da ?iddetli göstermeye ba?lam??t?r. “Size
diyorum ki ne kadar domuz öldürürseniz öldürün, ate? domuzlardan daha önemlidir.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Bunu anlad?n?z m? hepiniz!” al?nt?s?ndan da Jack’in dürtülerinin kurtulma
iste?inden bile daha çok ön plana ç?kt??? anla??labilmektedir. Ayn? zamanda
medeniyetin ate? ile ba?lad??? da dü?ünülürse, Ralph’in medeniyeti temsil eden
karakter olarak kar??m?za ç?kmas? sebebiyle de Jack ile yap?t boyunca kar??t
dü?tükleri ç?kar?labilir. Bar?nak yapmaya yard?m etmemesi ve medeniyet ile
demokrasinin göstergesi olarak görülen deniz kabu?una yap?t?n ba??nda dahil
kar?? ç?kmas? onun bu kural tan?mazl???na örnek niteli?indedir.

 

Onun bu heyecan
verici ve asi davran??lar? kendisinden küçük çocuklar?n da ilgisini çekmi?tir
ve bir süre sonra küçük çocuklar?n ço?u Jack gibi davranmaya ba?lam??t?r. Daha
küçük olduklar? için medeni olarak kabul edilen kavramlar? tam oturtamayan bu
çocuklar e?lence amaçl? ya da Jack’ten korktuklar? için Jack’in taraf?nda
olmu?lard?r. “Domuzun g?rtla?? kesilir, kan? aks?n diye. (…)Bunun nedenini
çok iyi biliyorlard?. B?ça??n canl? bir gövdeye inmesi, ya?ayan gövdeyi
parçalamas? korkunçtu da, ondan; kan?n akmas?na dayan?lmazd? da, ondan.”
Al?nt?dan da anla??laca?? üzere, ilk ba?ta kan? görmekten bile korkan çocuklar,
Jack dahil, adada kalmaya devam ettikçe ?ngiltere’de ö?rendikleri de?erleri
unutmaya ba?lam??lard?r ve gerçekle?tirdikleri davran??lar onlara farkl?
geldi?i için ve ya?amlar? boyunca ö?rendikleri kavramlara kar?? hareketlerde
bulunduklar? için ruhsal olarak rahat hissetmemeye ba?lam??lard?r. Bunun
sonucunda kendilerini rahatlatmak için bir canavar uydurmu?lard?r. Bu canavar
yap?t?n sonsözünden de görülebilece?i üzere çocuklar?n vicdan?n?, ö?rendikleri
de?erlere kar?? verdikleri sava?ta ya?ad?klar? korkuyu sembolize etmektedir.

 Jack’in kendini ilk kaybetti?i an?n domuz
avlamaya gitti?i an oldu?u anla??lmaktad?r. Jack’in heyecan ve tehlike arzusu
domuzu gördü?ünde vah?ilik boyutu kazanm??t?r. Ya?ad??? yerde hiç
deneyimleyemedi?i bu duyguya yenik dü?mü?tür ve oldu?unu dü?ündü?ü ki?iden
tamamen uzakla?maya ba?lam??t?r. Onun bu artan vah?ili?i kendisinden etkilenen
çocuklar?n zarar görmesinde çok etkili olmu?tur. Roger, Jack’in bu vah?i
davran??lar?ndan güven kazanarak Jack kadar korku salan bir ki?ili?e
dönü?mü?tür ve kitab?n sonunda da Domuzcuk’un ölümüne yol açm??t?r. Jack’in
Roger’da direkt bir etkisi oldu?u söylenemese de Jack’in aday? iki parçaya
bölmesiyle Roger kendisini ait hissetti?i dü?ünce tarz?na yönelerek daha da çok
bu davran??lardan göstermeye ba?lam??t?r.

 

Ralph, bir çocuk
olmas?na ra?men yap?t?n ba??ndan beri sorumluluk sahibi bir bireyin gösterece?i
davran??larda bulunmu?tur. ?lk adaya dü?tükleri anda o da di?er çocuklar gibi
özgürlü?ün verdi?i sarho?lukla “çocuksu” davran??larda bulunmu?tur. “Beklerken,
ho? vakit geçirebiliriz bu adada. (…)Kitaplarda anlat?lanlar gibi t?pk?.

(…) Bu bizim adam?z. Güzel bir ada. Çok e?lenece?iz, büyükler gelip bizi
al?ncaya kadar.” Bu al?nt?da da görüldü?ü üzere Ralph adaya ilk geldiklerinde
gerçeklerin fark?na varmadan ya?ad?klar? yerdeki bilgilerinden yola ç?karak,
örne?in okuduklar? kitaplara benzeterek, çok güzel zaman geçireceklerini sonra
da kurtulacaklar?n? dü?ünmü?tür, ama kimsenin gelmeyece?inin fark?na vard???nda
ciddiyetini toplayarak bu sefer di?er çocuklar?n aksine kurtulma çabalar?
bulmaya çal??m??t?r. Karadut lekeli çocuk kötü bir rüya gördü?ünde baz? çocuklar
daha çok gerginlik ç?kar?p heyecan yaratma gibi davran??larda bulunmu?lard?r
fakat Ralph olgun bir özellik göstererek herkesi sakinle?tirmeye çal??arak
olay? çözmeye odaklanm??t?r. Hatta ikizler aras?nda geçen bir konu?mada da
Jack’e sinirlendi?i için Ralph’i ya?l? bir ihtiyar olan Waxy’ye
benzetmektedirler. Ayn? zamanda kitapta dikkat çeken bir di?er olay ise
f?rt?nan?n yakla?t??? s?ralarda çocuklar?n panik an?d?r. Hepsi bir karar almak
için topland?klar?nda yine deniz kabu?unun varl??? söz konusu olmu?tur ama Jack
adan?n öbür ucunda deniz kabu?unun geçerlili?inin olmad???n? savunmu?tur. Onun
bu davran??? baz? kavramlara, bu örnekte demokrasi, ne kadar yüzeysel
yakla?t???n? göstermektedir. Daha sonra Ralph f?rt?na koptu?unda, bar?nak
yapmaya yard?m etmedikleri için, Jack’e ve di?er çocuklara nereye
s???nacaklar?n? sordu?unda Jack danslar?n? yapmalar?n? söylemi?tir ve bütün
çocuklar ona tak?larak danslar?n? yapmaya ba?lam??lard?r. Bu durum gerçek
hayattaki sorunlardan ne kadar uzakla?t?klar?na ve yüzle?mek istemediklerine
ipucu niteli?indedir. Sadece uç hazlarda ya?ayarak kendilerine dert olacak
bütün olaylar? göz ard? ederek engellemeye çal??maktad?rlar. Gelece?i
dü?ünmeden, sadece anl?k ya?ayarak tamamen dürtüleriyle hareket etmeye
ba?lam??lard?r. Dürtülerin ve hatta çocuklarda var oldu?u dü?ünülmeyen vah?i
içgüdülerin a??r? bask?lanmaya çal???ld??? modern dünyadan uzakla?t?r?ld?klar?
anda saf haz, adadaki baz? çocuklar?n tek odak noktas? olmu?tur.

 

 Yap?t?n ilerleyen sayfalar?nda ve çocuklar?n
daha yeni kontrolü kaybetmeye ba?lad?klar? s?rada ?u al?nt?da da görülebilece?i
üzere: “Ralph, yabanc?s? oldu?u derin dü?üncelere dald? yeniden. E?er bir yüz,
üstten ya da alttan ???k ald???na göre de?i?iyorsa, neydi bir insan yüzü? Her
?ey neydi?” Ralph derin bir sorgulama içerisine girmi?tir. Günlük hayatta
ola?an olarak kar??s?na ç?kan ?eylere ba?ka bir bak?? aç?s?yla yakla?maya
ba?lam??t?r. Bu al?nt?n?n devam?nda da Ralph’in dü?ünememeye ba?lamas? ve
Domuzcuk gibi fikirler üretememesi anlat?lmaktad?r. Buradan Ralph’in medeniyet
ve ilkellik çat??mas? üzerine verilen sava?tan b?kk?nl??? gösterilmektedir.

Çocuklar teker teker kontrolü kaybetmeye ba?lay?nca Domuzcukla birlikte
kurtulma iste?i konusunda yaln?z kalm??lard?r ve bu durum onun umutsuz ve
umursamaz davran??lar göstermeye ba?lamas?na sebebiyet vermi?tir.

 

 

Yap?ttaki Domuzcuk
karakteri de Ralph’in taraf?nda oldu?u için medeniyetin sembolü olan di?er bir
figür olarak yer almaktad?r. “Bunu söyleyen bendim. Toplant?lar yapal?m diyen
de bendim. Ama sonra sizler, bana kapat çeneni dediniz. (…) Kes sesini
diyorsunuz. Ama Jack, Maurice ya da Simon bir ?ey söyleyince…” al?nt?s?nda da
görüldü?ü üzere Domuzcuk zeki bir figür olarak ortaya sürekli fikir atmaktad?r
ama sundu?u fikirleri ço?unlukla i?leve geçirecek gücü kendisinde
görememektedir. Ayn? zamanda kitapta belirtildi?i üzere alt tabakadan olmas?,
?i?manl???, ast?m? ve gözlü?ü onu di?er çocuklardan uzakla?t?rm??t?r. Ama daha
sonra ate?i yakabilmek için Domuzcuk’un gözlü?ünü kullanm??lard?r ve bu fikir
de Ralph’den ortaya ç?km??t?r. ?kisinin yak?nla?mas? ve Ralph için Domuzcuk’un
önemli bir karakter haline gelmesi Domuzcuk’un güvence alt?na al?nmas?na ve
çocuklara biraz da olsa yak?nla?mas?na katk? sa?lamaktad?r. Yani Domuzcuk
karakterinin yer almas? Ralph’in baz? liderlik özelliklerini ortaya
ç?karm??t?r.

 

Jack ve Ralph
yap?t?n ba?lar?nda birbirlerine sayg? gösterseler de ilerleyen vakitlerde bu
sayg? tamamen yok olmu?tur ve yerini öfkeye b?rakm??t?r. Kendi taraflar?na
çocuk toplayarak en güçlü hale gelmeye çal??an Jack’in aksine Ralph hala
hayatta kalabilmek ve kurtulabilmek için çözümler bulmaya çal??m??t?r. Yani
yap?t?n sonlar?na do?ru iyice dü?man haline gelmi?lerdir ve onlar?n
himayelerinde bulunan çocuklar da bu dü?manl?ktan etkilenerek birbirlerine sald?rgan
davran??lar göstermi?lerdir.

 

?ncelememin
sonucunda, William Golding’in “Sineklerin Tanr?s?” adl? yap?t?nda bir adaya
dü?en çocuklar?n ya?ad?klar? karma?adan etkilenerek zaman içinde de?i?im
gösteren davran??lar? anlat?ld??? anla??labilmektedir. ?ki güçlü dü?man olarak
kar??m?za ç?kan Ralph ve Jack, yap?tta medeniyet ve ilkelli?in çat??mas?n?
temsil ederek çocuklar?n bile dürtülerine yenik dü?ebildiklerini ve dünyada
ya?ananlardan ne kadar etkilendiklerini vurgulam??lard?r.