Do?du?umuzanda kendimizi, önceden belirlenmi? toplumsal normlar ve de?erlerin oldu?u birdünyada buluyoruz. Dürtülerin olabildi?ince bast?r?lmaya çal???ld??? günümüzdünyas?nda, “medeni” ad? alt?nda etik de?erlerin ?????nda insan?n temel arzular?önemini kaybetmi?tir. William Golding’in “Sineklerin Tanr?s?” adl? yap?t?nda dabu toplumsal de?erlerin var olmad??? ve kimsenin bilmedi?i bir adada çocuklar?nmedeniden vah?iye dönü?ümü anlat?lmaktad?r. Uçak kazas? sonucu ?ss?z bir adayadü?en bu çocuklar kendi dürtülerinin ve ya?amlar? boyunca ö?rendikleri etikde?erler ve ö?retilerle çat??maktad?rlar. Yap?tta gösterildi?i üzere zaman?n enmedeni ülkesi olarak görülen ?ngiltere’de yeti?tirilen çocuklar?n ça?da? ve örnekolacak davran??lar göstermeleri beklenmektedir.

Adaya dü?tükleri anda demokrasiuygulayarak ak?l ve mant???n yolunda gitmeye çal??salar da adada geçirdiklerizaman içerisinde çocuklar?n ço?u kontrolü tamamen kaybetmi?tir. Adan?n liderlerive en büyükleri olan Jack ve Ralph üzerinden bu kutupla?ma çok net bir ?ekildegözlemlenebilmektedir.  Medeni dünyan?nde?erlerinden kendini tamamen uzakla?t?ran ilk çocu?un Jack oldu?uanla??lmaktad?r. Bir kilise korosu lideri olan Jack adada liderlik duygusunu ençok gösteren karakterler aras?nda bulunmaktad?r. Yap?t?n ba??nda hiçbirkar???kl??a neden olmamas?na ra?men yap?t?n devam?nda kutupla?malara sebepolmu?tur ve ölümlere yol açm??t?r. Jack’in yap?t boyunca dönü?ümünün en barizkarakter oldu?u söylenebilir.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Bir kilise korosu liderinden vah?iye dönü?ümü çokh?zl? bir ?ekilde gerçekle?mi?tir. Adada bulundu?u ilk andan itibaren kurallarakar?? gelme ve heyecan arama arzusu oldu?u söylenebilir. Bu arzusunu adadageçirdikleri zaman artt?kça daha da ?iddetli göstermeye ba?lam??t?r. “Sizediyorum ki ne kadar domuz öldürürseniz öldürün, ate? domuzlardan daha önemlidir.Bunu anlad?n?z m? hepiniz!” al?nt?s?ndan da Jack’in dürtülerinin kurtulmaiste?inden bile daha çok ön plana ç?kt??? anla??labilmektedir. Ayn? zamandamedeniyetin ate? ile ba?lad??? da dü?ünülürse, Ralph’in medeniyeti temsil edenkarakter olarak kar??m?za ç?kmas? sebebiyle de Jack ile yap?t boyunca kar??tdü?tükleri ç?kar?labilir. Bar?nak yapmaya yard?m etmemesi ve medeniyet iledemokrasinin göstergesi olarak görülen deniz kabu?una yap?t?n ba??nda dahilkar?? ç?kmas? onun bu kural tan?mazl???na örnek niteli?indedir.  Onun bu heyecanverici ve asi davran??lar? kendisinden küçük çocuklar?n da ilgisini çekmi?tirve bir süre sonra küçük çocuklar?n ço?u Jack gibi davranmaya ba?lam??t?r.

Dahaküçük olduklar? için medeni olarak kabul edilen kavramlar? tam oturtamayan buçocuklar e?lence amaçl? ya da Jack’ten korktuklar? için Jack’in taraf?ndaolmu?lard?r. “Domuzun g?rtla?? kesilir, kan? aks?n diye. (…

)Bunun nedeniniçok iyi biliyorlard?. B?ça??n canl? bir gövdeye inmesi, ya?ayan gövdeyiparçalamas? korkunçtu da, ondan; kan?n akmas?na dayan?lmazd? da, ondan.”Al?nt?dan da anla??laca?? üzere, ilk ba?ta kan? görmekten bile korkan çocuklar,Jack dahil, adada kalmaya devam ettikçe ?ngiltere’de ö?rendikleri de?erleriunutmaya ba?lam??lard?r ve gerçekle?tirdikleri davran??lar onlara farkl?geldi?i için ve ya?amlar? boyunca ö?rendikleri kavramlara kar?? hareketlerdebulunduklar? için ruhsal olarak rahat hissetmemeye ba?lam??lard?r. Bununsonucunda kendilerini rahatlatmak için bir canavar uydurmu?lard?r. Bu canavaryap?t?n sonsözünden de görülebilece?i üzere çocuklar?n vicdan?n?, ö?rendikleride?erlere kar?? verdikleri sava?ta ya?ad?klar? korkuyu sembolize etmektedir. Jack’in kendini ilk kaybetti?i an?n domuzavlamaya gitti?i an oldu?u anla??lmaktad?r. Jack’in heyecan ve tehlike arzusudomuzu gördü?ünde vah?ilik boyutu kazanm??t?r. Ya?ad??? yerde hiçdeneyimleyemedi?i bu duyguya yenik dü?mü?tür ve oldu?unu dü?ündü?ü ki?identamamen uzakla?maya ba?lam??t?r.

Onun bu artan vah?ili?i kendisinden etkilenençocuklar?n zarar görmesinde çok etkili olmu?tur. Roger, Jack’in bu vah?idavran??lar?ndan güven kazanarak Jack kadar korku salan bir ki?ili?edönü?mü?tür ve kitab?n sonunda da Domuzcuk’un ölümüne yol açm??t?r. Jack’inRoger’da direkt bir etkisi oldu?u söylenemese de Jack’in aday? iki parçayabölmesiyle Roger kendisini ait hissetti?i dü?ünce tarz?na yönelerek daha da çokbu davran??lardan göstermeye ba?lam??t?r.  Ralph, bir çocukolmas?na ra?men yap?t?n ba??ndan beri sorumluluk sahibi bir bireyin gösterece?idavran??larda bulunmu?tur.

?lk adaya dü?tükleri anda o da di?er çocuklar gibiözgürlü?ün verdi?i sarho?lukla “çocuksu” davran??larda bulunmu?tur. “Beklerken,ho? vakit geçirebiliriz bu adada. (..

.)Kitaplarda anlat?lanlar gibi t?pk?.(…) Bu bizim adam?z.

Güzel bir ada. Çok e?lenece?iz, büyükler gelip bizial?ncaya kadar.” Bu al?nt?da da görüldü?ü üzere Ralph adaya ilk geldiklerindegerçeklerin fark?na varmadan ya?ad?klar? yerdeki bilgilerinden yola ç?karak,örne?in okuduklar? kitaplara benzeterek, çok güzel zaman geçireceklerini sonrada kurtulacaklar?n? dü?ünmü?tür, ama kimsenin gelmeyece?inin fark?na vard???ndaciddiyetini toplayarak bu sefer di?er çocuklar?n aksine kurtulma çabalar?bulmaya çal??m??t?r. Karadut lekeli çocuk kötü bir rüya gördü?ünde baz? çocuklardaha çok gerginlik ç?kar?p heyecan yaratma gibi davran??larda bulunmu?lard?rfakat Ralph olgun bir özellik göstererek herkesi sakinle?tirmeye çal??arakolay? çözmeye odaklanm??t?r. Hatta ikizler aras?nda geçen bir konu?mada daJack’e sinirlendi?i için Ralph’i ya?l? bir ihtiyar olan Waxy’yebenzetmektedirler. Ayn? zamanda kitapta dikkat çeken bir di?er olay isef?rt?nan?n yakla?t??? s?ralarda çocuklar?n panik an?d?r. Hepsi bir karar almakiçin topland?klar?nda yine deniz kabu?unun varl??? söz konusu olmu?tur ama Jackadan?n öbür ucunda deniz kabu?unun geçerlili?inin olmad???n? savunmu?tur.

Onunbu davran??? baz? kavramlara, bu örnekte demokrasi, ne kadar yüzeyselyakla?t???n? göstermektedir. Daha sonra Ralph f?rt?na koptu?unda, bar?nakyapmaya yard?m etmedikleri için, Jack’e ve di?er çocuklara nereyes???nacaklar?n? sordu?unda Jack danslar?n? yapmalar?n? söylemi?tir ve bütünçocuklar ona tak?larak danslar?n? yapmaya ba?lam??lard?r. Bu durum gerçekhayattaki sorunlardan ne kadar uzakla?t?klar?na ve yüzle?mek istemediklerineipucu niteli?indedir. Sadece uç hazlarda ya?ayarak kendilerine dert olacakbütün olaylar? göz ard? ederek engellemeye çal??maktad?rlar.

Gelece?idü?ünmeden, sadece anl?k ya?ayarak tamamen dürtüleriyle hareket etmeyeba?lam??lard?r. Dürtülerin ve hatta çocuklarda var oldu?u dü?ünülmeyen vah?iiçgüdülerin a??r? bask?lanmaya çal???ld??? modern dünyadan uzakla?t?r?ld?klar?anda saf haz, adadaki baz? çocuklar?n tek odak noktas? olmu?tur.   Yap?t?n ilerleyen sayfalar?nda ve çocuklar?ndaha yeni kontrolü kaybetmeye ba?lad?klar? s?rada ?u al?nt?da da görülebilece?iüzere: “Ralph, yabanc?s? oldu?u derin dü?üncelere dald? yeniden.

E?er bir yüz,üstten ya da alttan ???k ald???na göre de?i?iyorsa, neydi bir insan yüzü? Her?ey neydi?” Ralph derin bir sorgulama içerisine girmi?tir. Günlük hayattaola?an olarak kar??s?na ç?kan ?eylere ba?ka bir bak?? aç?s?yla yakla?mayaba?lam??t?r. Bu al?nt?n?n devam?nda da Ralph’in dü?ünememeye ba?lamas? veDomuzcuk gibi fikirler üretememesi anlat?lmaktad?r.

Buradan Ralph’in medeniyetve ilkellik çat??mas? üzerine verilen sava?tan b?kk?nl??? gösterilmektedir.Çocuklar teker teker kontrolü kaybetmeye ba?lay?nca Domuzcukla birliktekurtulma iste?i konusunda yaln?z kalm??lard?r ve bu durum onun umutsuz veumursamaz davran??lar göstermeye ba?lamas?na sebebiyet vermi?tir.   Yap?ttaki Domuzcukkarakteri de Ralph’in taraf?nda oldu?u için medeniyetin sembolü olan di?er birfigür olarak yer almaktad?r. “Bunu söyleyen bendim. Toplant?lar yapal?m diyende bendim.

Ama sonra sizler, bana kapat çeneni dediniz. (..

.) Kes sesinidiyorsunuz. Ama Jack, Maurice ya da Simon bir ?ey söyleyince.

..” al?nt?s?nda dagörüldü?ü üzere Domuzcuk zeki bir figür olarak ortaya sürekli fikir atmaktad?rama sundu?u fikirleri ço?unlukla i?leve geçirecek gücü kendisindegörememektedir. Ayn? zamanda kitapta belirtildi?i üzere alt tabakadan olmas?,?i?manl???, ast?m? ve gözlü?ü onu di?er çocuklardan uzakla?t?rm??t?r. Ama dahasonra ate?i yakabilmek için Domuzcuk’un gözlü?ünü kullanm??lard?r ve bu fikirde Ralph’den ortaya ç?km??t?r. ?kisinin yak?nla?mas? ve Ralph için Domuzcuk’unönemli bir karakter haline gelmesi Domuzcuk’un güvence alt?na al?nmas?na veçocuklara biraz da olsa yak?nla?mas?na katk? sa?lamaktad?r. Yani Domuzcukkarakterinin yer almas? Ralph’in baz? liderlik özelliklerini ortayaç?karm??t?r.

 Jack ve Ralphyap?t?n ba?lar?nda birbirlerine sayg? gösterseler de ilerleyen vakitlerde busayg? tamamen yok olmu?tur ve yerini öfkeye b?rakm??t?r. Kendi taraflar?naçocuk toplayarak en güçlü hale gelmeye çal??an Jack’in aksine Ralph halahayatta kalabilmek ve kurtulabilmek için çözümler bulmaya çal??m??t?r. Yaniyap?t?n sonlar?na do?ru iyice dü?man haline gelmi?lerdir ve onlar?nhimayelerinde bulunan çocuklar da bu dü?manl?ktan etkilenerek birbirlerine sald?rgandavran??lar göstermi?lerdir.  ?ncelememinsonucunda, William Golding’in “Sineklerin Tanr?s?” adl? yap?t?nda bir adayadü?en çocuklar?n ya?ad?klar? karma?adan etkilenerek zaman içinde de?i?imgösteren davran??lar? anlat?ld??? anla??labilmektedir. ?ki güçlü dü?man olarakkar??m?za ç?kan Ralph ve Jack, yap?tta medeniyet ve ilkelli?in çat??mas?n?temsil ederek çocuklar?n bile dürtülerine yenik dü?ebildiklerini ve dünyadaya?ananlardan ne kadar etkilendiklerini vurgulam??lard?r.