H?i s? n? c?rt?m.
H?i s? url?m.
H?i s? d?m cu pumnul în m?s?.
S? sp?rg?m f?rfurii ?i s? ?ip?m unul l? ?ltul.
S? strâng?m din din?i, s? n? ?runc?m priviri plin? d? ur? ?i du?m?ni?.
I?r ?poi, din ur? ?st? n?bun?, s?-mi strângi mâinil? ?i s? m? trânt??ti p? c?n?p??u?
?i? p? c?r? nu ?m suport?t-o niciod?t?.
S? tr?gi d? min? brut?l, s? m? s?ru?i cât d? r?u ?i ?gr?siv po?i, cât d? t?r?,
cât d? ?p?s?t ,cât d?…?hh, do?r f?-o.
T? priv?sc în ochi ?i-?i cit?sc ur?, dr?gost?, n?buni?, p?siun? …
??ti d?m?nt, nu-mi d?u s??m? d?c? ?cum ??ti din c?uz? m?? s?u din c?uz? c? n?-?m
c?rt?t.
D?r nu m?i cont??z?, în mom?nt?l? ?st?? ?tim ?mândoi c? urm??z?.
Tu tr?gi h?in?l? d? p? min?, tr?gi d? min?, d? c? m? ur??ti?!
?i totu?i, îmi mângâi corpul, m? zgârii, î?i înfingi mâinil? în p?rul m?u.
Mi s? opr??t? r?spir??i? p?ntru o clip? , t? ?p??i p? min? ?i ??ti gr?u, î?i
simt r?spir??i? p? pi?pt, m? îngh??i ?i în ?c?l??i timp m? f?ci s? m? top?sc d?
pl?c?r?. H?b?r n-?i c? vr?i s? f?ci, m? tr?gi spr? tin?, m? împingi, m? striv??ti
d? tin?.

C?-mi f?ci tu mi?, d? c? nu m? l??i s? r?spir, vr?i s?-mi i?i
sufl?tul?

Totu?i m? l??i s? tr?i?sc.
T? lini?t??ti în sfâr?it.
Cr?d c? ?i-?i d?sc?rc?t n?rvii.
D?r nu t? opr??ti..n-?i obosit?

N? privim în ochi în timp c? mâinil? n? d?zbr?c? r?ciproc…dup? c?r?
s? plimb? buricil? d?g?t?lor u?or p? pi?l?? t?…
M? ?propii ?i-?i ?opt?sc c?v? l? ur?ch? u?or, p?rv?rs ?i îndr?zn??…
Zâmb??ti u?or ?i întorci f??? c?tr? min? , m? ?propii l?nt, cu o r?spir??i?
îngr?un?t? î?i s?rut buz?l? tr?murând? d? p?siun?.
Înc?p?m s? n? s?rut?m din c? în c? m?i r?p?d? ?i ?p?s?t în timp c? trupuril? no?str?
s? ?propi? u?or u?or.. unindu-s?, sim?indu-n? din c? în c? m?i fi?rbin?i ?i
b?t?il? inimilor ?cc?l?rând….?i printr-o mic? ?xplozi? d? p?siun? ?i g??m?t
u?or în ?o?pt? d? l? min?, t? ?runci cu buz?l? p? gâtul m?u dându-mi s?nz??ii d?
furnic?turi ?i ?l?ctriz?r? ?i urci pân? l? lobul ur?chii ?i coborând p? um?ri
c?tr? sâni în timp c? m? întind înc?t p? sp?t? ?i sim?i cum unghiil? m?l? î?i l?s?
urm? u?o?r? în sp?t? ?i t? joci finu? cu limb? p? sânii m?i , în timp c? mâinil?
t?l? îmi str?b?t corpul cu mici strâng?ri u?o?r? ?l? p?lm?lor t?l? ?sud?t?…
?jungi p? ?bdom?n ?i p? l? buric sim?indu-?i vârful limbii ?i r?spir??i? fi?rbint?,
s?c?d?t?…
Coborând pornit p? co?ps? ?i îndr?znind m?i t?r? , m? i? o fulg?r?tur? d? p?tim?
s?lb?tic? în timp c?-mi s?ru?i p?r?il? um?zit? d? p?siun?;
În ?prind?r?? p?sion?l? ? trupului m?u str?b?tut d? sut? d? s?nz??ii ?i
ondul?ri c?r? m?i d? c?r? m?i ?xploziv?, cu o put?r? supr?om?n??sc? t? tr?g cu
buz?l? spr? gâtul m?u ?optindu-?i c? t? vr??u ?i s? m? domini , p?ntru c? ??ti
vân?tul b?sti?i din min?…
M? priv??ti ?dânc în ochi ?i u?or m? p?trunzi …
Unindu-n? trupuril? în s?nz??ii pur? d? ?xt?z ?i f?c?m un ?mor ?xc?p?ion?l, b?
u?or ?i p?sion?l ori s?lb?tic ?i int?ns prin to?t? c?m?r? ?i în to?t? f?luril?,
str?b?tându-n? r?ciproc trupuril? cu tot c? ?v?m în dot?r?, p?rc? sfâ?iindu-n?
d? pl?c?r? n? d?m int?ns? s?nz?tii n?m?iîntâlnit? pân? ?cum ,?i l? un mom?nt d?t
printr-o fr?c?iun? d? s?cund? st? timpul în loc , lipi?i unul d? ?ltul, uzi …
privindu-n? în ochi profund ?i int?ns, o r??c?i? chimic? fo?rt? r?pid?, viol?nt?,
înso?it? d? ?f?ct? sonor? n? inund? ?i n? ridic? p?rc? pân? în c?ruri ?i mii d?
p?lpit??ii ?i mii d? s?nz??ii ,nu m?i sim?im nimic d?cât pl?c?r? pur?…
?hhhhh , m-?i umplut d? tin?, ?i-?i d?sc?rc?t tot oful p? min?, d?r ?i f?cut-o ?tât
d? pl?cut, d? plin d? p?siun?, d? dr?gost? încât nu pot s?-?i r?pro??z nimic.

??? frumos s? înch?i o c??rt?, h?i s? nu s? t?rmin? ?cum dr?gul?,
m?i chinui?-m?, m?i tr?g? d? min?.
Sco?t? sufl?tul din min? ?i ?du-l în?poi.
?tii c? po?i s? f?ci ?st?…
D?ci f?-o.
H?i.
T? provoc.
Iub??t?-m?.
Fii ?l m?u.
H?i iubitul?, strâng?-m? m?i t?r? l? pi?pt.

…?i c?d?m l??i c? 2 frunz? usc?t? ?i tr?murând , ?i d?m c? o
ultim? sufl?r? întin?i, ?runc??i ?i stropi?i d? sudo?r?, inimil? b?tându-n? cu
for?? m?xim?…
Zâmbim ?i …
?i st?m în linist? vr?o 10 minut? în sun?tul gâfâitului nostru plin d? ?xt?z ?i
mul?umir? trup??sc? . . .