Jednou z naj?astejších
a najvä?ších otázok v oblasti fitness je: „Mám robi? kardio?” Odpove?
je jasná: „Samozrejme.”  Ak ho raz
vyskúšate, zistíte, že to s ním pôjde ove?a ?ahšie a okrem toho získate
vysnívané telo ove?a rýchlejšie, zvýši vašu schopnos? prekonáva? sa a v neposlednom
rade i vytrvalos? pri svalových cvi?eniach.

Kardio
predstavuje vä?šinu ?inností, ktoré dokážete vykonáva? po dlhší ?asový úsek a
ktoré zvýšia váš srdcový tep. V podstate sem môžeme zaradi? aj každý normálny
pohyb, ktorý vykonávame po?as d?a, ?i už je to chôdza, chodenie po schodoch,
upratovanie, prípadne beh na autobus.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Vo
svete fitness, ale i bodybuildingu sú práve tieto aeróbne aktivity odpove?ou
na otázku ako schudnú?, ?i  jedným zo
spôsobov, ako vyrysova? postavu. V kombinácií s posil?ovacími cvikmi
a zdravou stravou získate ploché brucho, pevný zadok ?i perfektné stehná.

Druhy kardio tréningov –
vyberte si to správne pre vás

V prvom
rade je nutné si uvedomi?, že sme každý iní a svojím spôsobom výnimo?ný.
Toto pravidlo platí aj pri kardio cvi?ení a každému teda vyhovuje iný druh.
Pre niektorých je kardio nezmyselným a nudným pobehovaním, iní sa v ?om dokonale
nájdu.

Môžete
si vybra? klasický beh na mieste, zakopávanie, predkopávanie, jumping jack,
skákanie na jednej nohe, skákanie do výšky, kor?u?ovanie na mieste, krátke
šprinty, angli?áky (burpees), aerobik, zumba. Pre kardio cvi?enia sú vhodné tiež
rôzne kopy a údery – dopredu, dozadu, do strán (striedanie jednej kon?atiny aj
oboch kon?atín naraz).

Ak
 vám dochádzajú nápady, inšpiráciu na
rôzne kardio tréningy nájdete aj na Youtube, sta?í zada? k?ú?ové slovo a môžete
si vybera? z tisícok videí, ktoré sú ur?ené pre za?iato?níkov, ale i pokro?ilých.
Posta?í vám vybra? si pár prvkov, ktoré budete v pravidelných intervaloch a v rôznej
intenzite opakova?.

Intenzita kardio tréningov
robí rozdiel

Pre
kardiovaskulárne cvi?enia nie je až tak dôležitý druh, ako skôr ich intenzita.
Práve intenzita robí rozdiel. Pod?a tepovej frekvencie sa vä?šinou rozlišujú
tri úrovne intenzity:

·        
nízka

·        
stredná

·        
vysoká

Kardiovaskulárny
tréning s nízkou intenzitou je stále najpoužívanejším spôsobom na zníženie
množstva telesného tuku. Pri nízkej intenzite kardio tréningu si držíte tepovú
frekvenciu v spa?ovacej zóne cca 30 – 50 minút.

?oraz
ob?úbenejším, a pod?a vedeckých poznatkov aj ove?a ú?innejším a efektívnejším
je vysoko intenzívny kardio tréning, známy aj ako HIIT (High Intensity Interval
Training). Týmto tréningom sa telesný tuk redukuje ve?mi ú?inne a bez ohrozenia
svalovej hmoty, ?ím súbežne umož?uje optimálny svalový rast.

Najefektívnejšie kardio
stroje, pri ktorých sa skuto?ne zapotíte

Fitness
centrum disponuje množstvom strojov a niektoré z nich sú ideálne na
kardio cvi?enia. Nasledujúci stroje na kardio cvi?enie si pokojne môžete
zaobstara? aj do domácnosti. Každý z týchto strojov má svoje výhody ?i
nevýhody a je zameraný na rôzne svalové partie. Ak chcete schudnú? napríklad v
oblasti brucha, je potrebné si zvoli? kardio stroj, ktorý bude zameraný práve
na túto partiu tela.

Bežecký pás

Predstavuje
asi prvý stroj, ktorý vám napadne, ke? sa povie slovo  kardio. Pri behu aktívne zapájate celé telo,
predovšetkým však nohy a zadok. Bežecky pás je ideálny na spa?ovanie a môžete
si na ?om nastavi?  takú rýchlos?, ktorá
vám bude vyhovova? tak, aby ste dosiahli efektívny tréning.

Stacionárny
bicykel, rotoped

Ve?mi ob?úbené stroje nejednej domácnosti. Je to
stroj zameraný najmä na nohy, ktorý vám pomôže udržiava? si fyzickú kondíciu.
Jazda na tomto stroji má pozitívny vplyv na celý kardiovaskulárny systém a je
skvelou vo?bou aj pri rekonvalescencií.

Stepper

S týmto
strojom vykonávate celkom jednoduchý  a všetkým
známy pohyb „šliapania”.  Cvi?enie s ním
sa zameriava na najproblematickejšie partie – zadok a nohy, ktoré posil?uje,
tvaruje a ako všetky kardio stroje, spa?uje tuky a zapracuje na vašej
kondícií.

Multifunk?ný
fitness stroj

Šikovný pomocník, ktorý
nahradí hne? nieko?ko strojov, dokonale precvi?í viacero partií vášho tela a dá
vám zabra?.

Nesledujte každú spálenú
kalóriu

Nezabúdajte, že efekt sa nedostaví, ak budete
len fanaticky sledova? mera?e tepu a spálených kalórií na displejoch. Skôr by
ste sa mali viac sústredi? na to, ako cvi?enie vaše telo ovplyvní po?as celého
d?a. Akonáhle sa z cvi?enia stane váš životný štýl, ste na správnej ceste.

V prípade, ak máte pocit že neviete, ako
sa nakopnú?, obrá?te sa na profesionálneho odborníka. Ten vám zostaví
individuálny stravovací plán a rozvrhne športové aktivity pod?a potrieb.