M?s?r’?n seçilmi? ilk
cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi darbe ile deviren Abdulfettah Sisi,
kat?ld??? konferansta ikinci döneminde yeniden cumhurba?kan? olmak istedi?ini
aç?klad?.

Abdulfettah Sisi, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de düzenlenen “Vatan
Hikayesi” isimli üç gün süren konferans?n kapan?? konu?mas?n? yapt?. Sisi,
M?s?r halk?na seslendi?i konu?mas?nda ikinci dönem Cumhurba?kanl??? yapmak
istedi?ini söyleyerek halktan onay talep etti. M?s?r halk?ndan seçimlere yüksek
kat?l?m bekledi?ini söyledi.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Cumhurba?kanl??? seçimlerinin ana fikrinin ‘özgürlük,
?effafl?k ve adaylara e?it f?rsat’ olaca??n? belirten Sisi, görevi devrald???
süreç içerisinde emanetin sorumlulu?u bilincinde oldu?unu, kendisine verilen
emaneti korumak için elinden gelen bütün gayretleri gösterece?ini söyledi.

YOLSUZLUK YAPANLARI
ENGELLEYECE??M

Sisi; ülkesine can?n? vermeye haz?r oldu?unu dile getirerek;
koltuk, iktidar pe?inde olmad???n? bundan sonrada olmayaca??n? belirtti. Abdulfettah
Sisi, yolsuzlu?a bula?m?? olanlar?n cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?t?rmayaca??n?
belirtti.

M?s?r Cumhurba?kan? Sisi konu?mas?n?n devam?nda ?unlar?
kaydetti: Verece?iniz oylarda tercihlerinize dikkat edin, oylar?n?z? hak
edenden ba?kas?na vermeyin, sizler yeni gelecek olan cumhurba?kan?na kendi
gelece?inizi ve çocuklar?n?z? teslim edeceksiniz.  Yolsuzluklar? engelleme imkân?m bulunsa
engellerdim, yolsuzlu?a bula?anlar? biliyorum. Yolsuzluk yapanlar?n
cumhurba?kanl??? koltu?una yakla?mamalar? için elimden geleni yapaca??m. Sisi,
Allah’?n kendisinden hesap soraca??n? söyleyerek susmayaca??n? söyledi.

2014’deki Cumhurba?kanl??? seçimleriyle göreve gelen Sisi,
ikinci dönem tekrar aday olup olmama konusunda aç?klama yapmayarak sadece ‘üçüncü
dönemde aday olmayaca??n?’ kamuoyuna aç?klam??t?. Abdulfettah Sisi, 3 Temmuz
2013’te M?s?r’?n seçilmi? ilk cumhurba?kan? olan Muhammed Mursi’yi askeri
darbeyle devirmi?ti.