Suriye’nin Türkiyes?n?r?ndaki terör yuvas? Afrin’de terör örgütü PYD/PKK, zorla silah alt?na almauygulamalar?n? art?rd?. Örgüt, sözde protesto eylemi için zorla kepenkkapatt?racak. Öte yandan pani?e kap?lan örgüt, unsurlar?n? gizlemek içinAfrin’i çevreleyen yüksek da?lar?n içlerine aç?lan ve mukavemeti yüksek askeris???naklara yöneldi.

 GENÇLER? ZORLA CEPHEYEGÖNDERD?LERTerör örgütü PKK/PYD alçakeylemlerini küçük ya?taki çocuklar üzerinden yürütmeye devam ediyor. Yüzdenfazla genci zorla silahland?r?p cepheye gönderen terör örgütü Türkiye’ninyapaca?? operasyonlar için protesto haz?rl?klar? içine girdi Elde edilen bilgilere göreterör örgütü PKK/PYD Türkiye’nin ataca?? hamle yüzünden kö?eye s?k??t? ve Afrin’de sivil halk üzerinde bask? kurmay?art?rd?. 50 GENC? ZORLA…Türkiye’den gelen operasyonsinyalleri örgütün elini aya??n? birbirine doland?rd?. Özellikle son iki güniçerisinde ya?lar? otuzu geçmeyen seksen ki?iyide Afrin’e elli ki?i de Raco’yazorla gönderdi.Yüzlerce genci silah e?itimibile vermeden cephe hatt?na b?rakt?lar.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Örgütün ac?mas?z eylemlerine kar??tedirgin olan aileler çocuklar?n? saklamaya çal???yorlar.  AFR?N HALKI ?SYAN BAYRA?INIÇOKTAN ÇEKT?  Geçti?imiz y?llarda terörörgütü PYD/PKK yine binlerce genci zorla silahland?rm?? ve aralar?nda k?z çocuklar?n?da merce?ine alm??t?. Afrin halk? defalarca teörö örgütü protesto etmi?ti.Örgütün bir ba?ka diretmesi de esnafa kar?? olmu?tu.

Hayat ?artlar?n?nyeterince zor oldu?u bölge halk? dükkanlar?n? açamayacak hale gelmi? ve açanesnafada örgüt taraf?ndan ceza uygulanmaya ba?lanm??t?.  AFR?NE BEL BA?LIYOREsed rejimi, Temmuz 2012’deAfrin’i çat??madan PYD/PKK’ya devretti. ?lçe, örgütün iç sava? boyunca en fazlayuvaland??? alanlardan oldu.

 Temmuz 2012 y?ll?nda Esed rejimi Afrin’i PYD/PKK’yadevretti ve Afrin örgütün yuvas? haline geldi. Co?rafi konum itibariyle, Kilis’inmerkezi ve Hatay’?n bir k?sm? Afrinde’ki terör örgütünün ate? menzili. Y?llarcaAmanos Da?lar?’n? Türkiye’ye kaçak yollarda s?zmak için kullanan örgüt Suriye’ninkuzey bat?s?ndan Akdeniz’e inmeye çal???yordu.Türkiye, F?rat Kalkan?Harekat?’yla terör örgütü DEA?’? s?n?r?ndan uzakla?t?r?p, PYD/PKK’n?n i?galinis?n?r hatt? boyuna yaymas?n?n önüne geçtikten sonra hedefin Afrin oldu?unuaç?klam??t?.

ERDO?AN S?NYAL? VERD?Cumhurba?kan? Recep TayyipErdo?an defalarca yapt??? aç?klamalarda bir gece ans?z?n gelece?iz sinyalinivermi? ve önceki gün TSK Afrin ve Münbiç konusu en k?sa sürede halledilecektirdemi?ti. ÖRGÜT PAN?KTEErdo?an’?n aç?klamas?üzerine pani?e kap?lan örgüt kendilerine yüksek da?lar?n içinde S???naklar yaparakgizlenmeye ba?lad?. Kendilerine gidi? geli? yolunu hendekler ile yapt?klar?belirlenen terör örgütü alçak eylemlerine sivilleri kar??t?r?aral kendilerinekalkan olarak kullanmay? amaçlayarak ?ehirdeki binalara da göz koydu.Öte yandan elde edilenverilere göre s?n?r?n yüzde altm?? be?i i?gal alt?nda