Suriye’nin Türkiye
s?n?r?ndaki terör yuvas? Afrin’de terör örgütü PYD/PKK, zorla silah alt?na alma
uygulamalar?n? art?rd?. Örgüt, sözde protesto eylemi için zorla kepenk
kapatt?racak. Öte yandan pani?e kap?lan örgüt, unsurlar?n? gizlemek için
Afrin’i çevreleyen yüksek da?lar?n içlerine aç?lan ve mukavemeti yüksek askeri
s???naklara yöneldi.

 

GENÇLER? ZORLA CEPHEYE
GÖNDERD?LER

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Terör örgütü PKK/PYD alçak
eylemlerini küçük ya?taki çocuklar üzerinden yürütmeye devam ediyor. Yüzden
fazla genci zorla silahland?r?p cepheye gönderen terör örgütü Türkiye’nin
yapaca?? operasyonlar için protesto haz?rl?klar? içine girdi

 

Elde edilen bilgilere göre
terör örgütü PKK/PYD Türkiye’nin ataca?? hamle yüzünden kö?eye s?k??t? ve Afrin’de
 sivil halk üzerinde bask? kurmay?
art?rd?.

 

50 GENC? ZORLA…

Türkiye’den gelen operasyon
sinyalleri örgütün elini aya??n? birbirine doland?rd?. Özellikle son iki gün
içerisinde ya?lar? otuzu geçmeyen seksen ki?iyide Afrin’e elli ki?i de Raco’ya
zorla gönderdi.

Yüzlerce genci silah e?itimi
bile vermeden cephe hatt?na b?rakt?lar. Örgütün ac?mas?z eylemlerine kar??
tedirgin olan aileler çocuklar?n? saklamaya çal???yorlar.

 

 

AFR?N HALKI ?SYAN BAYRA?INI
ÇOKTAN ÇEKT?

 

 

Geçti?imiz y?llarda terör
örgütü PYD/PKK yine binlerce genci zorla silahland?rm?? ve aralar?nda k?z çocuklar?n?
da merce?ine alm??t?. Afrin halk? defalarca teörö örgütü protesto etmi?ti.
Örgütün bir ba?ka diretmesi de esnafa kar?? olmu?tu. Hayat ?artlar?n?n
yeterince zor oldu?u bölge halk? dükkanlar?n? açamayacak hale gelmi? ve açan
esnafada örgüt taraf?ndan ceza uygulanmaya ba?lanm??t?.

 

AFR?NE BEL BA?LIYOR

Esed rejimi, Temmuz 2012’de
Afrin’i çat??madan PYD/PKK’ya devretti. ?lçe, örgütün iç sava? boyunca en fazla
yuvaland??? alanlardan oldu.

 Temmuz 2012 y?ll?nda Esed rejimi Afrin’i PYD/PKK’ya
devretti ve Afrin örgütün yuvas? haline geldi. Co?rafi konum itibariyle, Kilis’in
merkezi ve Hatay’?n bir k?sm? Afrinde’ki terör örgütünün ate? menzili. Y?llarca
Amanos Da?lar?’n? Türkiye’ye kaçak yollarda s?zmak için kullanan örgüt Suriye’nin
kuzey bat?s?ndan Akdeniz’e inmeye çal???yordu.

Türkiye, F?rat Kalkan?
Harekat?’yla terör örgütü DEA?’? s?n?r?ndan uzakla?t?r?p, PYD/PKK’n?n i?galini
s?n?r hatt? boyuna yaymas?n?n önüne geçtikten sonra hedefin Afrin oldu?unu
aç?klam??t?.

ERDO?AN S?NYAL? VERD?

Cumhurba?kan? Recep Tayyip
Erdo?an defalarca yapt??? aç?klamalarda bir gece ans?z?n gelece?iz sinyalini
vermi? ve önceki gün TSK Afrin ve Münbiç konusu en k?sa sürede halledilecektir
demi?ti.

 

ÖRGÜT PAN?KTE

Erdo?an’?n aç?klamas?
üzerine pani?e kap?lan örgüt kendilerine yüksek da?lar?n içinde S???naklar yaparak
gizlenmeye ba?lad?. Kendilerine gidi? geli? yolunu hendekler ile yapt?klar?
belirlenen terör örgütü alçak eylemlerine sivilleri kar??t?r?aral kendilerine
kalkan olarak kullanmay? amaçlayarak ?ehirdeki binalara da göz koydu.

Öte yandan elde edilen
verilere göre s?n?r?n yüzde altm?? be?i i?gal alt?nda