Türk oyuncular taraf?ndan pek fazla bilinmeyen inceleme kö?emizde
bugün Shadow Tactics: Blades of the Shogun ad?nda strateji oyunu var.
Geli?tiricisi “Mimimi Productions, yay?nc?s? “Daedalic Entertainment”
firmalar? taraf?ndan oyun dünyas?na 6 Aral?k 2016’da kazand?r?lm??t?r.
Steam kullan?c?lar? taraf?ndan incelemelerde Son Derece Olumlu olan
strateji oyunu ayr?ca 2016 senesinde “En ?yi Alman Oyunu”, “En ?yi
PC/Konsol Oyunu, “En ?yi Oyun Tasar?m?” ödülleri alm??t?r. Bunlardan
hariç 19 ödülü daha bulunuyor. Sistem Gereksinimlerine bak?l?nca oyun
çok fazla sistem istemiyor. Oyunda Türkçe arayüz ve altyaz? seçene?ide
bulunuyor. Oyunun seslendirmeleri ?ngilizce ve Japonca olsa da Türkçe
destekli oldu?undan dolay? bir s?k?nt? çekmeyece?iz. Ayr?ca oyuna ait 2
DLC var, fiyatlar? 6 TL olan DLC’leri alman?z?da öneriyoruz. Çünkü DLC
oyuna yeni özellikler ekliyor. Ayr?ca oyun ?uan %50 indirimli oyuna göz
atman?z? öneriyoruz.Shadow Tactics: Blades of the Shogun Oyunu Hakk?nda Bilgi
Shadow Tactics oyunu, Edo döneminde Japonya’da kurulan bir gizlilik
oyunudur. Ölümcül ki?ilerden olu?an bu ekibin yönetimini ele geçirip
dü?manlar?na aras?nda gölgere s?z?yoruz. Kaleler, karl? da?lar ya da
gizli orman kamplar?na girerken çok dikkatli olmal?s?n?z. Tuzaklar
kurup, rakiplerimizi zehirleyip ve onlarla irtibar? kopart?p kaçmal?y?z.

Tak?m?m?z oldukça farkl? ki?ilerden olu?uyor. Bir ekip olarak
çal??mak ilk ba?ta zor gözüküyor fakat birçok görevden sonra grup
aras?nda güven kazan?l?yor ve dostluklar kuruluyor. Karakterler kendi
dinamiklerini olu?turuyor ve her üye dü?manlarla yüzle?mek zorunda
kalacak.
Bu ekibin liderlerinden olan Hayato, k?l?c?yla dü?manlara giden yolu
temizleyen bir ninja. Samuray Magen, daha güçlü bir yakla??m tercih
ediyor ve bütün dü?manlar?n? yok ediyor. Aiko karakteri ise Gey?a
k?l???nda dü?manlar?n dikkatini da??tmaya geldi?inde tam bir kamuflaj
uzman?. Yuki karakterimiz dü?manlar?m?z? ölümcül tuza?a dü?ürüyor. Son
karakterimiz Takuma keskin ni?anc?l???na güveniyor ve dü?manlar? uzaktan
yok ediyor.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now