Türkiye’nin enkalabal?k ?ehirlerinin ba??nda gelen ?stanbul’da Milli E?itim Müdürlü?ü veSTEM’in sosyal bilimlerle ortakla?a gerçekle?tirdi?i Harezmi E?itim Modelini,Milli E?itim Bakanl??? di?er illerde de uygulamak için harekete geçti. ?stanbul Milli E?itim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, geçen seneyapmaya ba?lad?klar? “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri Ö?retimi” uygulamas?yla,Harezmi E?itim Modeli’nin bir çok il ve ilçede e?itim ö?retim verilen yakla??k elliokulda uyguland???n? ifade etti.Yelkenci, gündemde olan yöntemlerle konunun çözülemeyece?inidü?ündüklerini ve bundan dolay? da her ö?renciyi kapsayan bir e?itim bak??aç?s?yla ele ald?klar?n? aktard?.HAREZM? E??T?M MODEL?Harezmi’nin Algoritmay? matematik bilimine hediye etmesindendolay? onun ismini bu çal??maya verdiklerini dile getiren ?stanbul Milli E?itimMüdürü Ömer Faruk Yelkenci, bilgi i?lemsel dü?ünce ve makinesiz bilgisayarbilimlerinin bu model için ana maddelerden bir tanesi oldu?unu aktararak, bu dü?üncetarz?yla problemlerin çözüm yollar?n? bularak problemi çözece?ini aç?klad?.Harezmi modeliyle yakla??k be? ö?retmenin ayn? anda birs?n?fla ilgilenmesiyle birlikte yap?lacak düzenlemeyle ö?rencilerin daha da aktifolaca??n? bildiren Yelkenci,  Ataköy’debir okulda ö?renciler çevre kirlili?i konusunu belirlediler. Gezegenin yokolmas?n? engellemek için yeni bir gezegen kurgulad?lar ve ad?n? Latinceverdiler.

Yarat?lan gezegende topraks?z tar?m imkânlar?n?n prati?ini ortayakoydular. Hocalar da olu?abilecek sorunlara kar?? ö?rencilerle birlikte nas?ldavran?laca??n? çal??t?lar.Ömer Yelkenci sözlerin ?stanbul’da iki yüz okulda uygulamayageçirmek için çal??t?klar?n? ifade etti. ?stanbul’da ?ubat’?n 12’si ile 16’s?aras?nda on üç il müdürünü ve her ilimizden 4 ö?retmen a??rlayaca??z.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

On üç iliçinden sadece Edirne ve Kars belli oldu.